Jakie informacje są zawarte w oświadczeniu PIT – 12?

Wśród wielu formularzy przekazywanych do Urzędu Skarbowego można wymienić PIT-12. Do dnia wprowadzenia zmian na podstawie tego dokumentu płatnik dokonywał rocznego rozliczenia podatkowego zainteresowanego pracownika.

Oświadczenie PIT-12 dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym należało złożyć w zakładzie pracy przed 10 stycznia następnego roku podatkowego. Jeżeli podatnik spełniał ustawowo określone wymogi, płatnik mógł za niego dokonać obliczenia podatku odpowiednio na formularzu PIT-40. Wówczas podatnik nie otrzymywał informacji na druku PIT-11. Płatnik przekazywał wówczas jeden egzemplarz deklaracji PIT-40 pracownikowi a drugi egzemplarz zeznania trafiał do właściwego urzędu skarbowego.
Jak wszystkie inne formularze podatkowe również i pit 12 druk był kilka razy modyfikowany. Ostatnim obowiązującym była wersja szósta stosowana od dnia 1 stycznia 2015 roku. Formularz ten można było wypełnić na maszynie, komputerze lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Część A dokumentu to dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika. W części B widniała nazwa i adres urzędu skarbowego. Ponadto w tej części druku zamieszczona była prośba o dokonanie rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w poprzednim roku podatkowym wraz z uzasadnieniem. Ostatnia część oświadczenia czyli C to miejsce na datę wypełnienia oraz podpis podatnika.
Z dniem 15 marca 2017 roku został uchylony artykuł 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i obecnie oświadczenie to nie ma zastosowania.